ฝากบอกกล่าว

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ


เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี วัดบพิตรพิมุขวรวิหารจัดกิจกรรมสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และถวายสังฆทานเป็นพระราชกุศล มีกิจกรรมดังนี้


 เวลา ๐๖.๕๙ น. อุบาสกอุบาสิกา ข้าราชการ และพ่อค้า ประชาชนพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
 เวลา ๐๗.๑๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 เวลา ๐๗.๓๙ น. - สดุดีถวายพระพรชัยมงคล
   - ถวายสังฆทาน
   - เจริญจิตภาวนา
   - ถวายพระราชกุศล