ฝากบอกกล่าว

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี วัดบพิตรพิมุขวรวิหารจัดกิจกรรมสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและถวายสังฆทานเป็นพระราชกุศล มีกิจกรรม ดังนี้


 เวลา ๐๘.๐๐ น. อุบาสกอุบาสิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และลูกเสือชาวบ้านค่ายบพิตรพิมุข พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี


 เวลา ๐๘.๓๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 เวลา ๐๙.๐๙ น.  - สดุดีถวายพระพรชัยมงคล
   - ถวายสังฆทาน
   - เจริญจิตภาวนา
   - ถวายพระราชกุศล