ฝากบอกกล่าว

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

วัดบพิตรพิมุขวรวิหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๓ วันคือ


วันมาฆบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ราวเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
วันมาฆบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖) ราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี
วันอาสาฬหบูชา(ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘) ราวเดือนกรกฎาคม ของทุกปี


กิจกรรมที่วัดจัดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว มีกำหนดการ และขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้


ภาคเช้า   เวลา ๐๙.๐๐ น.  พระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาทำวัตรเช้า
    และฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์


ภาคเย็น   เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์สามเณรทำวัตรค่ำ
            เวลา ๑๙.๑๕ น. อุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทำวัตรสวดมนต์ แปล
            เวลา ๑๙.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
            เวลา ๒๐.๐๐ น. ร่วมพิธีเวียนเทียน