ฝากบอกกล่าว

วันมอบทุนการศึกษา

กิจกรรมในวันสำคัญของวัด : วันมอบทุนการศึกษา

วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาทุกๆ ด้าน จึงได้ตั้งทุนนิธิการศึกษาพระปริยัติธรรม และทุนการศึกษาสงเคราะห์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา และได้นำผลประโยชน์ของทุนนิธิดังกล่าวมามอบเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน นิสิตนักศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยมอบให้สถานศึกษาเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์เข้ารับทุน กำหนดวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนกันยายน ของทุกปี มีกิจกรรมดังนี้


เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักเรียนวัดบพิตรพิมุข อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชนพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี
เวลา ๑๔.๐๐ น. มอบทุนการศึกษา