ฝากบอกกล่าว

กิจกรรมวันสารทไทย

กิจกรรมในวันสารทไทย ตักบาตรข้าวสาร
 
กำหนดวันแรม ๑๔ ค่ำเดือน ๑๐ ประมาณเดือนกันยายนของทุกปี มีกิจกรรมดังนี้

ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป เปิดให้สาธุชนร่วมตักบาตรข้าวสาร
 เวลา ๑๐.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
 เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
 เวลา ๑๒.๓๐ น. ถวายข้าวสาร