คณะสงฆ์ภาค๓

การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓

 

การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๓

 

 

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก

(อัมพร  อมฺพวรมหาเถร  ป.ธ.๖ น.ธ.เอก)

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม    กรุงเทพมหานคร

 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

(สมศักดิ์  อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙)

วัดพิชยญาติการาม   กรุงเทพมหานคร

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

 

เจ้าคณะภาค ๓

พระธรรมปริยัติโมลี  (อาทร   อนฺทปญฺโญ  ป.ธ.๙)

วัดบพิตรพิมุข   กรุงเทพมหานคร

 

รองเจ้าคณะภาค ๓

พระราชปริยัติสุธี   (ชะลอ  ปิยาจาโร  ป.ธ.๙)

วัดธรรมามูล   อำเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท

 

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 

พระเทพเสนาบดี   (ประเทือง   ป.ธ.๔) 

วัดกวิศราราม   อำเภอเมือง   จังหวัดลพบุรี

รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี   รูปที่ ๑

พระภาวนาสมณคุณ  (ทอง  ป.ธ.๙) 

วัดเขาสมโภชน์   อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี

รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี   รูปที่ ๒

พระ

 

เจ้าคณะจังหวัดสิงหบุรี 

พระเทพปริยัติสุธี (ยงยุทธ  ยุตฺตธมฺโม  ป.ธ.๙) 

วัดพระนอนจักรสีห์ อำเภอเมือง     จังหวัดสิงห์บุรี

รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี 

พระราชสุวัฒนาภรณ์   (ประจวบ  สุธีโร  ป.ธ.๔)

วัดพิกุลทอง (พระอารามหลวง)  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี

 

เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท 

พระสุธีวราภรณ์  (ยุวชน  เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท

รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท 

พระ

 

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

พระราชอุทัยโสภณ   (มนัส    ป.ธ.๔น.ธ.เอก, Ph.D)  

วัดหนองขุนชาติ   อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี

รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี 

พระ

 

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓ 

พระราชปัญญาโสภณ   (พิชิตชัย  อภิชโย ป.ธ.๗)

     วัดบพิตรพิมุข    กรุงเทพมหานคร

 

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๓ 

พระครูปลัดวีรวัฒน์    ป.ธ.๓

     วัดธรรมามูลวรวิหาร   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท