คณะสงฆ์ภาค๓

คณะสงฆ์ภาค ๓


คณะสงฆ์ ภาค ๓

·      เจ้าคณะภาค    พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข

·      รองเจ้าคณะภาค  พระราชปริยัติสุธี วัดธรรมามูล

 

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

·      ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี   พระราชอุทัยกวี วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

·      ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท  พระราชสุทธิโสภณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า

·      ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท  พระชัยนาทมุนี วัดสระไม้แดง

 

เจ้าคณะจังหวัด

·      เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระเทพปริยัติสุธี วัดพระนอนจักรสีห์

·      เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม

·      เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระราชอุทัยโสภณ วัดหนองขุนชาติ

·      เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระสุธีวราภรณ์ วัดพระบรมธาตุ ฯ

 

รองเจ้าคณะจังหวัด

·      รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระราชสุวัฒนาภรณ์ วัดพิกุลทอง

·      รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ วัดเขาสมโภชน์

 

เลขานุการ

·      เลขานุการ เจ้าคณะภาค ๓   พระราชปัญญาโสภณ วัดบพิตรพิมุข

·      เลขานุการ รองเจ้าคณะภาค ๓  พระครูปลัดวีรวัฒน์ วัดธรรมามูล

 

·      เลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระมหาถาวร   ถาวโร วัดโพธิ์เงิน

·      เลขานุการ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระปลัดฉัตรชัย  สิริจนฺโท วัดเขาสมโภชน์

·      เลขานุการ รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี พระมหาเนตร  ปญฺญาวุโธ วัดพิกุลทอง

·      เลขานุการ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท พระครูอุดมชัยสิทธิ์ วัดดักคะนน

·      เลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี