คณะสงฆ์ภาค๓

คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท

 

เจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ  จังหวัดชัยนาท

 

·      อำเภอเมือง

o  เจ้าคณะอำเภอ พระมหานคร  จรณธมฺโม 

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระมหานคร  จรณธมฺโม

 

·      อำเภอมโนรมย์

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูวิจิตรชัยวัฒน์ 

 

·      อำเภอวัดสิงห์

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูศรีชโยดม 

 

·      อำเภอหนองมะโมง

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ

 

·      อำเภอหันคา

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูชัยคณาทร

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระครูประดิษฐ์ชัยการ

 

·      อำเภอเนินขาม

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูวิมลชยาทร

 

·      อำเภอสรรคบุรี

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูวิสิฐชัยคุณ

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระครูพิมลธรรมพิทักษ์

 

·      อำเภอสรรพยา

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูวิธูรชัยกิจ

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระมหาสมเกียรติ  กิตฺติโสภี