คณะสงฆ์ภาค๓

คณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี

 

เจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ  จังหวัดอุทัยธานี

 

·      อำเภอเมือง 

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุทิตศุภการ

o  รองเจ้าคณะอำเภอ พระครูอุเทศธรรมโฆษิต(สำเภา)

 

·      อำเภอหนองฉาง

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุทิศธรรมพินัย

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระครูศรีรัตนาภิรัต

 

·      อำเภอทัพทัน

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระมหาสุข  สุมงฺคโล

 

·      อำเภอหนองขาหย่าง

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์

 

·      อำเภอบ้านไร่

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุทัยสุทธิคุณ

o  รองเจ้าคณะอำเภอ พระมหายงยุทธ ติกฺขญาโณ

 

·      อำเภอสว่างอารมณ์

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุทัยกิตติวัฒน์

 

·      อำเภอลานสัก

o  เจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุทัยสุตกิจ

o  รองเจ้าคณะอำเภอ  พระครูอุทัยวิริยสุนทร 

 

·      อำเภอห้วยคต

o  เจ้าคณะอำเภอ พระครูอุดมวิสุทธิธรรม